Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy w 2021 roku i o jakiej wartości?

zasiłek pogrzebowy Zus w 2021 roku

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o które można ubiegać się na wypadek poniesienia przez osobę wnioskującą kosztów związanych z organizacją pogrzebu.  Niniejszy artykuł wyjaśnia, komu i w oparciu, o jakie zasady formalne przysługuje ta forma wsparcia oraz ile wynosi świadczenie w 2021 r. Podsumowanie stanowi z kolei krótkie omówienie procedur obowiązujących podczas składania wniosku o zasiłek pogrzebowy.

W jakich okolicznościach przyznawany jest zasiłek pogrzebowy?

W Polsce zasiłek pogrzebowy przyznaje się na wypadek śmierci:

 • ubezpieczonej w ZUS-ie,
 • osoby pobierającej świadczenie emerytalne lub rentowe,
 • osoby, której przyznano emeryturę pomostową,
 • osoby, której przyznano nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • osoby, która w dniu swojej śmierci nie miała była uprawniona do pobierania emerytury lub renty, aczkolwiek spełniała warunki do jej uzyskania,
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • członka rodziny ubezpieczonego lub członka rodziny osoby pobierającej świadczenie emerytalne lub rentę.

Możliwe jest ponadto przyznanie zasiłku pogrzebowego w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu jego ubezpieczenia, jednakże tylko w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego tej osoby. Co ważne, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego z powyższych tytułów.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Świadczenie, jakim jest zasiłek pogrzebowy, przyznaje się osobom, które pokryły koszty pogrzebu osoby zmarłej. Członkami rodziny, którzy ubiegać się o pomoc finansową są m.in.:

 • małżonkowie (tj. wdowa lub wdowiec – także pozostający w separacji),
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego z małżonków oraz dzieci przysposobione (także dzieci wychowane w ramach rodziny zastępczej),
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • pozostałe osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Oprócz członków rodziny zmarłego o jego wypłacenie wnioskować mogą (o ile pokryli koszty usługi pogrzebowej) także inne podmioty:

 • pracodawcy,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

W sytuacji, gdy pogrzeb zorganizowała i opłaciła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek jest dzielony w sposób proporcjonalny do poniesionych kosztów pogrzebu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2021 roku?

Aktualna wysokość świadczenia pogrzebowego w Polsce obowiązuje od 2011 roku. W 2021 roku jej wartość jest więc niezmienna i wynosi 4000 złotych. Kwota ta przysługuje członkom rodziny zmarłego i jest niezależna od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu. W sytuacji, gdy koszt usługi pogrzebowej opłaciła osoba obca lub podmiot publiczny (np. dom pomocy społecznej), to świadczenie wypłacane jest przez ZUS w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu. Kwota ta jednak nie wyniesie więcej niż 4000 zł.

Gdzie, kiedy i w jaki sposób należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy nie jest przyznawany obligatoryjnie ani automatycznie po śmierci bliskiej osoby. By móc skorzystać z tego świadczenia, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której ta forma wsparcia przysługuje. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje wygaśnięciem prawa do zasiłku świadczenia. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zgłoszenie wniosku w terminie do 12 miesięcy od daty pogrzebu. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy wcześniejsze złożenie dokumentów nie było możliwe z powodu np. późniejszego odnalezienia zwłok lub z przyczyn całkowicie niezależnych od osoby wnioskującej.

Ubiegając się o świadczenie, wypełnić należy wniosek wzorowany na druku Z-12. Do składanego do ZUS-u wniosku dołączyć należy akt zgonu (w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją o śmierci w momencie narodzin). Co istotne, w sytuacji, gdy o zasiłek wnioskuje osoba, będąca członkiem rodziny zmarłego, to aby ZUS samodzielnie pozyskał akt zgonu, we wniosku należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej (imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu oraz – w przypadku nienadanego numer PESEL – miejsce zgonu) oraz dołączyć dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wnioskodawca składa ponadto do ZUS-u oryginalne rachunki (np. faktury VAT) wszelkich poniesionych kosztów pogrzebowych, które stanowią niezbywalny warunek otrzymania świadczenia zgodnie z założeniem, iż zasiłek pogrzebowy otrzymują wyłącznie osoby, które pokryły koszty pogrzebu.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć osobiście lub drogą pocztową, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju warto także wnioskować online za pośrednictwem specjalnej platformy PUE ZUS.

0 0 głosów
Ocena artykułu:
guest
3 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj komentarze
antypolityk
antypolityk
11 miesięcy temu

Już dawno powinni podwyższyć ten zasiłek. 4000 zyla to psie pieniądze, zwłaszcza dla wdów, wdowców.

Waldek3
Waldek3
10 miesięcy temu

Dobrze zawsze wiedzieć, Bóg wie co może się zdarzyć.

Wojciech
Wojciech
10 miesięcy temu

4000ZŁ??!!?? Przecież za to to dla psa nawet pogrzebu nie można zrobić a co dopiero dla członka rodziny? 😤

Informacjach o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Publikacja artykułu

Wzbudź zainteresowanie Czytelnika i zamieść artykuł w naszym serwisie.

                                 Szczegóły: Publikacja Artykułu